fredag 30 januari 2015

MTM:s inspirationsfilm om talböcker

MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) har producerat en inspirationsfilm kring att läsa talböcker. Det är ingen instruktionsfilm om hur du läser talböcker, däremot hur du kan använda dem.
Filmen är fri att använda och tanken är att till exempel bibliotek kan använda den för att inspirera till talboksläsning.

Här kan ni läsa mer om filmen: http://www.legimus.se/film-om-talbocker-och-legimus
Och här är en länk till filmen: https://www.youtube.com/watch?v=WzPa4faLcDs


torsdag 29 januari 2015

Olika ingångar till mångspråkigt biblioteksarbete - lite omvärldsbevakning


Hur kan biblioteket arbeta antirasistiskt

Den 22 januari hölls ett samtal på Stockholms stadsteater med paneldeltagare från Kista, Huddinge och Botkyrka bibliotek. Samtalet filmades och skall eventuellt läggas upp men tills dess kan man läsa mer på Megafoner, Länsbibliotek Uppsalas blogg.

Från Megafoner leds jag vidare till  Den inre fienden  "Peter Alsbjers blogg om det som påverkar utformningen av modern folkbiblioteksverksamhet" med några intressanta uppsatser
Man behöver språket för att visa sig som människa: språkcaféer - en väg till empowerment 
(Borås 2013)
Lilla Hjärtat och alla små brokiga bibliotekarier: en studie av hur Lilla Hjärtat hanterats på folkbiblioteken (Borås 2013)

Tyda-bloggen från Malmö Stadsbibliotek hittar man info om verksamheten ”Svenska med baby” i Stockholm. Från  starten 2012 har den ideella verksamheten expanderat och det är flera bibliotek som gått med i samarbetet med Svenska med baby – detta är en väl fungerande och mycket spännande modell för hur att arbeta med integration och språkträning

Botkyrka Internationella Bokmässa 2015
23-25 april i Hallunda bibliotek och Folkets hus. Denna gång är temat Mellan flykt och förvandling. Vilken betydelse får geografiska, kroppsliga och påhittade gränser för människor, samhället och i berättelser?
Fullständigt program och anmälan till fortbildningsdagen den 24 april för dem som arbetar med flerspråkig verksamhet inom bibliotek och skola. Fortbildningsdagen tar sig an bokmässans tema med utgångspunkt i bibliotek, pedagogik, flerspråkighet och tillgänglighet. Under dagen utdelas också Hederspris till Årets mångspråkiga bibliotek.
Kultur Skåne arrangerar en studieresa till Stockholm 23-24 april och bjuder in bibliotekarier från de bibliotek arbetat med något av Kultur Skånes mångspråksprojekt 2013-2015.

fredag 23 januari 2015

Robins bok - En absurd tragedi i biblioteksformat


Teatergruppen Banditsagor sätter upp en barnförbjuden föreställning. Robins bok är en saga för vuxna baserad på Henrik Bromanders serienovell. Folkbiblioteken i Lund har inom "Bibliotek som kulturhus" fått regionalt bidrag för att tillsammans med Banditsagor undersöka hur detta med biblioteket som plats och sammanhang tillsammans med bokcirklar och andra biblioteksspecifika arrangemang ger mervärde till teaterföreställningen och hur man når målgruppen vuxna.
Delar av arbetsprocessen beskrivs på Banditsagor hjärta Bibliotek där också hela serienovellen finns upplagd

Premiär den 28 februari på Lunds stadsbibliotek

Böcker, läsning och bibliotek för barn och unga - fler konferenser och annatEn dag fylld av läsglädje!
Högskolan Kristianstad inbjuder dig som är lärare på grundskolan och gymnasiet samt bibliotekarier till en Läskonferens fredagen den 20 mars 2015 i Kristianstad, programmet här. Anmälningstiden går ut den 20 februari. 

Årets bokprovning i Stockholm och Malmö 

Den 12 och 13 mars 2015 presenteras trender och statistik för 2014 års utgivning på SBI och den 19 maj kommer SBI till Malmö med bokprovningen - boka in i kalendern. Det blir på förmiddagen och i Röda rummet på Malmö stadsbibliotek.
SBI:s webbplats kan man nu se/lyssna på de senaste föreläsningarna - Perspektiv på läsförståelse och "Vad har sex i barnböckerna att göra?"

Läsprojekt på gång

Kulturrådet stödjer flera läsfrämjande projekt inom idrott och läsning. Förhoppningsvis kan dessa projekt inspirera fler bibliotek, idrottsföreningar och regionala SISU Idrottsutbildarna att samarbeta och på olika sätt väcka ungas lust till litteratur och läsande. Beviljade projekt under 2013 och 2014 däribland två i Skåne.
Kultur Skåne gav förra året projektmedel till ytterligare två projekt - Läsjakten i Trelleborg och Handplockade böcker för dig i Höganäs.

Den 2–4 februari 2015 är det Nordisk barnbokskonferens i Stavanger.

Läsfrämjande insatser på folkbibliotek i södra Sverige

 Folkbibliotekens uppdrag att verka läsfrämjande har lyfts fram i Litteraturutredningen, i proppen Läsa för livet och nu senast i Kulturrådets Handlingsprogram för läsfrämjande.
För att kunna bedriva ett framgångsrikt läsfrämjande arbete behöver vi ställa oss frågorna: 
  • Vad innebär det att främja läsning? 
  • Vilka metoder används? Hur har de fungerat?
  • Vilka insatser genomför man på biblioteken? 
  • Hur kopplas det läsfrämjande arbetet till bibliotekens uppdrag, i biblioteksplaner och andra styrdokument?
I ett forskningsprojekt i sex sydliga län och regioner har de regionala biblioteksverksamheterna  (i Blekinge/ Kronoberg, Halland, Jönköpimg, Kalmar  och Skåne) tillsammans och med stöd från Kulturrådet försökt få en bild av detta arbete. En enkät skickades i våras ut till alla kommunbibliotek och svar kom in från drygt 80 av biblioteken. Catarina Schmidt, lektor i pedagogik och i sin forskning inriktad på läsning har gjort en rapport utifrån de ca 480 exempel på läsfrämjande insatser på dessa bibliotek. 
På konferensen i Hässleholm den 26 februari får vi höra Catarina S. berätta om sina iakttagelser, men också Kulturrådets forskare Jonas Andersson om internationell och nationell läsforskning och KUR:s handläggare för läsfrämjande, Nina Frid,  om hur man avser att arbeta de närmaste åren. Sex olika kommuner ger också konkreta exempel på hur man arbetat läsfrämjande i praktiken med små och stora barn, ungdomar och vuxna.
Vi hoppas på ett brett deltagande från hela södra Sverige. Sista anmälningsdag är den 6 februari och platserna är begränsade. Hela programmet här.

Bild från rapporten "Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut"

måndag 15 december 2014

Projektbidrag till läsfrämjande

Liksom i våras hade bibliotek och folkbildning möjlighet att söka pengar till läsfrämjandeinsatser - i  olika samarbeten eller själva. Vi fick in 17 ansökningar och beviljade sex. Projekten kommer att starta i januari 2015 och redovisas senast 30 september 2015. Under våren kommer alla projekt (vår och höst)  att träffas och utbyta erfarenheter vid ett par tillfällen och sen planerar vi någon typ av offentlig redovisning/presentation under hösten 2015.


ABF Österlen: Flerspråkig bokcirkel i Borrby (30 000 kr) Genom skönlitterära texter vill man öka läskunnighet och läsförståelse hos målgruppen nyanlända unga vuxna. Alla utgår från samma material på det egna modersmålet, medan diskussionen sker på svenska.

Bilda Syd: Word! - The Story (50 000 kr) En fortsättning av vårens projekt som vill skapa läs- och skrivlust hos ungdomar genom hiphopens fyra element – dans, rap, DJ-ing och graffiti. Genom projektet ska kreativa möten mellan de deltagande ungdomarna i Malmö, Kristianstad, Helsingborg och Staffanstorp äga rum.

Kristianstads stadsbibliotek: Litterär Salong för unga (75 000 kr) Fem salonger med minst två inbjudna författare var gång, bokcirklar, skrivworkshops och inspelade podcast. Var salong har ett tema med hög aktualitet för målgruppen (16-25 år) som ungas arbetsvillkor, poesi som politisk handling, etnicitet och kulturellt kapital. Projektet sker i samarbete med kulturhuset Barbacka, gymnasieskolor, Folkuniversitetet och Kristianstadbladet.


Landskrona stad: LAB – Lära Arbeta Bo (75 000 kr)
Med avstamp i vandringsutställningen Varning! Läsning pågår, ska man utveckla en metodik för att  locka fram berättelser och väcka lust till läsning som i sin tur kan bidra till ökad språkförståelse och förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Målgrupp är i första hand flickor och unga kvinnor i socialt utsatta familjer och grupper i Landskrona. Projektet vill hitta hållbarhet och synergieffekter i samverkan mellan kommunala förvaltningar, bostadsbolag, fria kulturarbetare och organisationer i den idéburna sektorn.  Projektet löper över flera år och har även fått stöd av Kulturrådet. Projektet beviljades 25 000 kronor i vårens projektomgång.

Malmö stadsbibliotek: Litteratur i mellanrummen (80 000 kr)
Stadsbiblioteket vill i samarbete med Folkuniversitetet testa olika metoder för att skapa och använda mellanrum i staden där läsfrämjande och folkbildande broar eller möten kan uppstå. Man tänker sig att samla målgruppen (19-26 år) till nya oväntade platser i staden, organisera insatser i studiecirkelformat med film, böcker, studiebesök/samtal och arbeta uppsökande med pop-up-bibliotek

Staffanstorps bibliotek: Språkglädjen (50 000 kr)
Barn 0-6 år utgör 10 procent av Staffanstorps befolkning. Tillsammans med familjecentralen, öppna förskolan, BVC-mottagningar och kommunens resurscentrum vill biblioteket skapa hållbara strukturer för samarbete runt små barns språkutveckling.
Utifrån projektmedlemmarnas erfarenheter och kunskap tänker man göra ett urval av media som sedan ska finnas i språkstimulerande väskor att låna från institutionerna. Instruktionsmaterial på olika språk, i text och som film, kommer att produceras och projektet marknadsföras via logoped och utvecklingspedagog till bla förskolor, dagbarnvårdare och demonstreras för föräldrar och personal.

Ann Lundborg & Karin Ohrt

onsdag 26 november 2014

Biblioteksplaner

Biblioteksplaner och viss mån dess koppling till ett långsiktigt kvalitetsarbete har varit en aktuell fråga i lite olika sammanhang under hösten:

Kungliga biblioteket och kvalitetsdialog
Enligt bibliotekslagens 18:e paragraf ska Kungliga biblioteket, de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna gemensamt ” följa upp hur de biblioteksplaner som antagits har utformats och hur de används." För att hitta former för detta arbete arrangerade KB nu i november ett Kvalitetsdialog-möte. I denna kvalitetsdialog deltar representanter från alla läns- och regionbibliotek och två till tre kommunbiblioteksrepresentanter per län, KBs handläggare som arbetar med det nationella uppdraget och en representant för Kulturrådet. Det är en utökning av den grupp som tidigare bestått av representanter från KB och de regionala biblioteksverksamheterna. Från Skåne deltog Carola Beijer från Malmö stadsbibliotek och Lena Malmqvist från Ystads bibliotek samt Maria Jacobsson och jag (Kristina Elding) från Kultur Skåne.

Diskussionerna under dagen handlade en hel del om vilka hinder som finns för att ta fram biblioteksplaner i kommunerna och framgångsfaktorer för att kunna ta fram användbara planer som är relevanta för såväl skol- som folkbibliotek. En reflektion jag själv bär med mig från dagen är att det oftare är besluts-, samverkans- och förankringsprocesserna kring att ta fram en biblioteksplan som är det svåra och där skiljer det sig också åt i förutsättningar mellan olika kommuner och landsting, beroende på storlek, politisk organisation etc. En knäckfråga är till exempel hur skolan och folkbiblioteken kan samverka kring och utifrån en gemensam biblioteksplan.

Men för den som vill ha mer konkret stöd med utformningen av planen finns bland annat de skrifter som KB tagit fram:
  • Biblioteksplan 2.0 med tips på hur andra gör, vad lagstiftarna avsåg och några ”komihåg” för vad som kan vara bra att tänka på när man utformar en biblioteksplan som är kopplad till den nya biblioteklagen.
  • Nyckeltal 1.0 om man vill jobba med att formulera uppföljningsbara mål

KB:s statistikblogg är också ett tips, och där finns numera också en särskild flik kring kvalitetsdialogen

Kulturrådets inköpsstöd kräver biblioteksplan
Just med hänvisning till lagens krav om att alla kommuner ska ha en giltig biblioteksplan har  Kulturrådet, som ni kanske noterat, gjort en ändring i villkoren för inköpsstödet till litteratur för folk- och skolbibliotek: Inför ansökningsomgången 2015 måste alla kommuner som ansöker om inköpsstöd ha en aktuell och giltig biblioteksplan. Saknas en plan ska fullmäktigebeslut om att en sådan kommer att tas fram lämnas till Kulturrådet senast den 15 december 2015. Om det varken finns en färdig plan eller beslut om att ta fram en plan kan kommunen bli tvungen att återbetala hela eller delar av bidraget.

Uppdaterad information om villkor för inköpsstödet till litteratur för folk- och skolbibliotek 2015 finns på Kulturrådets webbplats:  http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/bibliotek/Inkop-av-litteratur-till-folk--och-skolbibliotek/

fredag 21 november 2014

Tillgänglighet framför allt!Om olika sätt att öka tillgången till tryckt information och litteratur för personer med funktionsnedsättning

Förra veckan deltog jag i Svenska Daisykonsortiets årliga konferens ”Tillgängligheten framför allt!”. Det var första gången för mig till skillnad från de flesta deltagare som brukar besöka konferensen varje år. Som relativ ny på tillgänglighetsområdet fick jag en bra överblick om vad som pågår, både i teori och i praktik. Ärligt talat hade jag som bibliotekarie inte kommit längre att lada ned böckerna för mina låntagare med Legimus app. Tillgänglighet är så mycket mer!
En kort intryck av dagen.
Markus Gylling gav en lägesrapport om EPUB3, som har utifrån tillgänglighetsperspektiv flera fördelar. Läsaren får möjlighet att ta del av texten på olika sätt, t.ex. som uppläst text eller med punktskriftdisplayer. Vidare är det möjligt att lägga till ljud, rörlig bild och interaktiva inslag.
Torbjörn Lundgren och Kerstin Ivarsson Ahlstrand berättade om sina erfarenheter med projekt Begripsam. Det är ett projekt vars syfte är att hitta lösningar för människor med olika diagnoser och med olika förutsättningar för att kunna ta del av information i dagens komplexa samhälle. En grupp personer med bl.a. dyslexi, ADHD, autism, asperger och utvecklingsstörning har under projektets tid fått möjlighet att definiera sina egna specifika behov och utifrån sina erfarenheter medverka vid utvecklingen av nya metoder.
Jag blev entusiastisk för en Ipadd kurs med tillgänglighetsappar som Kultur i Väst har utvecklat för bibliotekarier, assistenter och läs- och skrivtekniker. Det bästa med det hela är att kursen fortfarande finns fritt tillgängligt för alla på nätet. Kolla in den på http://www.kulturivast.se/tillganglighet/distansutbildning-i-tillganglig-it-2014

Anna-Klara Ehn Ericson, bibliotekarie vid Uppsala stadsbibliotek gav oss något att fundera över när hon redovisade erfarenheter från ett kompetensutvecklingsprojekt (inom KUB) kring talböcker och bemötande. Genom att betrakta bemötande som en kompetensfråga blev personalen medveten om problematiken i sitt arbete med barn som har läsnedsättningen. Projektet resulterade bl.a. i en omorganisation och kompetensutveckling där personalen lärde sig allt kring talboksnedladdning.

Roland Esaiasson, generaldirektör på MTM avslutade dagen med att ge mer information om MTM som den 1 januari 2015 övertar ansvar för Centrum för lättläst. Det finns många fördelar med att all verksamhet för människor med läsnedsättning kommer att finnas under samma tak.

Förstudien "Läsfrämjande insatser i sex län"


Region/länsbiblioteken i Skåne, Halland, Jönköping, Blekinge, Kronoberg och Kalmar har fått
300 000 kronor från Kulturrådet för en gemensam inventering och analys av de läsfrämjande insatser som folkbiblioteken inom dessa regioner deltar i – både för vuxna och barn.

Projektet inleddes i våras och presenterades bland annat på vårt läsfrämjandeseminarium 28/3 då projektledare Ann Wiklund berättade om projektet. Inventeringsarbetet skedde under våren, 27 av 33 skånska kommuner skickade in exempel på projekt eller andra läsfrämjande insatser som gjorts 2011-2013. Under hösten har materialet analyserats av forskaren Catharina Schmidt, som disputerade 2013 med Att bli en sån som läser - barns menings- och identitetsskapande genom texter.

Förstudien kommer att vara klar i början av 2015 och är tänkt som en utgångspunkt för framtida insatser. På en konferens den 26/2 kommer förstudiens resultat att presenteras. Förutom Catarina Schmidts analys hoppas vi på att få veta mer om Kulturrådets forskningsöversikt kring läsfrämjande och några av de exempel på läsfrämjandeinsatser som skickats in från biblioteken i de län/regioner som deltagit.


Catarina medverkade också på tisdagens Författardag i Hässleholm som organiserades av samma grupp av läns/regionbibliotek. Hon talade bl a om att barn lämnas ensamma med sina läsupplevelser och funderade på hur man organiserar samtal kring läsning.
250 bibliotekarier (från skola och folkbibliotek) och en hel del lärare fanns i publiken.


Catharina intervjuades också för P4 Radio Kristianstad och ni kan höra henne här .
Torsten Bengtsson som är Jönköpings läns egen läsambassadör intervjuades också.

Karin Ohrt & Kristina Eldingtisdag 18 november 2014

Träff i mångspråksnätverket 13/11


Som vi berättade på mångspråksdagen i Landskrona i september kommer vi på Kultur Skåne att fortsätta att stödja arbetet kring mångspråkig biblioteksverksamhet på lite olika sätt framöver. Ett sätt är att arrangera nätverksträffar. Syftet med träffarna är att diskutera och utbyta erfarenheter kring mångspråkig biblioteksverksamhet, med utgångspunkt från det arbete som görs av er på kommunbiblioteken i Skåne.

13/11 deltog cirka 15 personer från bibliotek i Skåne som på olika sätt arbetar med  utveckling av sina respektive biblioteks mångspråkiga verksamhet, antingen i något av de fyra mångspråksprojekt som just nu pågår med stöd av Region Skåne eller som fortsätter det arbete som påbörjats inom projekt som avslutades tidigare i år eller på som på andra sätt arbetar aktivt med mångspråksfrågor.


Fokus för denna nätverksträff  var barn och unga och med utgångspunkt ifrån Anna Gustafsson Chens bok: Utmaning och inspiration, Internationella biblioteket 2011, diskuterade vi hur vi på biblioteken kan arbeta för utveckla biblioteksverksamheten just för barn och unga med andra modersmål än svenska.

 Ett tips från Anna Gustafsson Chens bok är att vara uppmärksam också från vilka länder man köper in, inte bara utifrån språk, samt att fundera lite kring vilken bild barnen får av sitt hemland eller hemspråk utifrån bibliotekets bestånd. Hon pekar också på samarbete över kommungränserna som en möjlighet att utveckla bibliotekens bestånd och arbete med mångspråkiga medier.

Det blev också tid för erfarenhetsutbyte kring arbetet med mångspråkig biblioteksverksamhet och ett generöst delande av tips och idéer.Tips på inköpskanaler från Ängelholm:
Här kommer några inköpsställen som Ängelholms bibliotek / Barn och unga har använt och som de tycker fungerar bra:


IBs hemsida har också en omfattande lista med olika inköpskanaler, som kan filtreras efter språk:
http://interbib.se/sv/for-bibliotek/inkopsstallen

Botkyrka internationella bokmässa äger rum 23-25 april 2015:
"Bibliotek Botkyrka bjuder in till tre dagar med fokus på litteratur och berättelser från hela världen, översättning och pedagogik.Lyssna på och delta i samtal om poetiska uppror, mänskliga rättigheter, makt, drömmar, litterära flykter och exil. Det är en styrka att äga flera språk."

Vi på Kultur Skåne håller på att undersöka möjligheterna för deltagare i det mångspråkiga nätverket att åka tillsammans till bokmässan i vår.

Ett annat tips från nätverksträffen är Peter Björkmans (från just Botkyrka biblioteken) paper till konferensen Mötesplats Borås: Folkbibliotekens uppdrag med avseende på litteracitet och flerspråkighet hos kortutbildade vuxna med svenska som andraspråk.


Nästa träff för mångspråksnätverket, på temat tillgängliggörande, blir (preliminärt) 12/2 2015 på Rosengårdsbiblioteket.

Duo-gruppens nästa möte i december kommer mångspråkig biblioteksverksamhet för barn och unga att stå i fokus.