fredag 21 november 2014Tillgänglighet framför allt!
Om olika sätt att öka tillgången till tryckt information och litteratur för personer med funktionsnedsättning


Förra veckan deltog jag i Svenska Daisykonsortiets årliga konferens ”Tillgängligheten framför allt!”. Det var första gången för mig till skillnad från de flesta deltagare som brukar besöka konferensen varje år. Som relativ ny på tillgänglighetsområdet fick jag en bra överblick om vad som pågår, både i teori och i praktik. Ärligt talat hade jag som bibliotekarie inte kommit längre att lada ned böckerna för mina låntagare med Legimus app. Tillgänglighet är så mycket mer!
En kort intryck av dagen.
Markus Gylling gav en lägesrapport om EPUB3, som har utifrån tillgänglighetsperspektiv flera fördelar. Läsaren får möjlighet att ta del av texten på olika sätt, t.ex. som uppläst text eller med punktskriftdisplayer. Vidare är det möjligt att lägga till ljud, rörlig bild och interaktiva inslag.
Torbjörn Lundgren och Kerstin Ivarsson Ahlstrand berättade om sina erfarenheter med projekt Begripsam. Det är ett projekt vars syfte är att hitta lösningar för människor med olika diagnoser och med olika förutsättningar för att kunna ta del av information i dagens komplexa samhälle. En grupp personer med bl.a. dyslexi, ADHD, autism, asperger och utvecklingsstörning har under projektets tid fått möjlighet att definiera sina egna specifika behov och utifrån sina erfarenheter medverka vid utvecklingen av nya metoder.
Jag blev entusiastisk för en Ipadd kurs med tillgänglighetsappar som Kultur i Väst har utvecklat för bibliotekarier, assistenter och läs- och skrivtekniker. Det bästa med det hela är att kursen fortfarande finns fritt tillgängligt för alla på nätet. Kolla in den på http://www.kulturivast.se/tillganglighet/distansutbildning-i-tillganglig-it-2014

Anna-Klara Ehn Ericson, bibliotekarie vid Uppsala stadsbibliotek gav oss något att fundera över när hon redovisade erfarenheter från ett kompetensutvecklingsprojekt (inom KUB) kring talböcker och bemötande. Genom att betrakta bemötande som en kompetensfråga blev personalen medveten om problematiken i sitt arbete med barn som har läsnedsättningen. Projektet resulterade bl.a. i en omorganisation och kompetensutveckling där personalen lärde sig allt kring talboksnedladdning.

Roland Esaiasson, generaldirektör på MTM avslutade dagen med att ge mer information om MTM som den 1 januari 2015 övertar ansvar för Centrum för lättläst. Det finns många fördelar med att all verksamhet för människor med läsnedsättning kommer att finnas under samma tak.

Förstudien "Läsfrämjande insatser i sex län"


Region/länsbiblioteken i Skåne, Halland, Jönköping, Blekinge, Kronoberg och Kalmar har fått
300 000 kronor från Kulturrådet för en gemensam inventering och analys av de läsfrämjande insatser som folkbiblioteken inom dessa regioner deltar i – både för vuxna och barn.

Projektet inleddes i våras och presenterades bland annat på vårt läsfrämjandeseminarium 28/3 då projektledare Ann Wiklund berättade om projektet. Inventeringsarbetet skedde under våren, 27 av 33 skånska kommuner skickade in exempel på projekt eller andra läsfrämjande insatser som gjorts 2011-2013. Under hösten har materialet analyserats av forskaren Catharina Schmidt, som disputerade 2013 med Att bli en sån som läser - barns menings- och identitetsskapande genom texter.

Förstudien kommer att vara klar i början av 2015 och är tänkt som en utgångspunkt för framtida insatser. På en konferens i februari (preliminärt datum 25/2 eller 26/2) kommer förstudiens resultat att presenteras. Förutom Catarina Schmidts analys hoppas vi på att få veta mer om Kulturrådets forskningsöversikt kring läsfrämjande och några av de exempel på läsfrämjandeinsatser som skickats in från biblioteken i de län/regioner som deltagit.


Catarina medverkade också på tisdagens Författardag i Hässleholm som organiserades av samma grupp av läns/regionbibliotek. Hon talade bl a om att barn lämnas ensamma med sina läsupplevelser och funderade på hur man organiserar samtal kring läsning.
250 bibliotekarier (från skola och folkbibliotek) och en hel del lärare fanns i publiken.


Catharina intervjuades också för P4 Radio Kristianstad och ni kan höra henne här.

Karin Ohrt & Kristina Eldingtisdag 18 november 2014

Träff i mångspråksnätverket 13/11


Som vi berättade på mångspråksdagen i Landskrona i september kommer vi på Kultur Skåne att fortsätta att stödja arbetet kring mångspråkig biblioteksverksamhet på lite olika sätt framöver. Ett sätt är att arrangera nätverksträffar. Syftet med träffarna är att diskutera och utbyta erfarenheter kring mångspråkig biblioteksverksamhet, med utgångspunkt från det arbete som görs av er på kommunbiblioteken i Skåne.

13/11 deltog cirka 15 personer från bibliotek i Skåne som på olika sätt arbetar med  utveckling av sina respektive biblioteks mångspråkiga verksamhet, antingen i något av de fyra mångspråksprojekt som just nu pågår med stöd av Region Skåne eller som fortsätter det arbete som påbörjats inom projekt som avslutades tidigare i år eller på som på andra sätt arbetar aktivt med mångspråksfrågor.


Fokus för denna nätverksträff  var barn och unga och med utgångspunkt ifrån Anna Gustafsson Chens bok: Utmaning och inspiration, Internationella biblioteket 2011, diskuterade vi hur vi på biblioteken kan arbeta för utveckla biblioteksverksamheten just för barn och unga med andra modersmål än svenska.

 Ett tips från Anna Gustafsson Chens bok är att vara uppmärksam också från vilka länder man köper in, inte bara utifrån språk, samt att fundera lite kring vilken bild barnen får av sitt hemland eller hemspråk utifrån bibliotekets bestånd. Hon pekar också på samarbete över kommungränserna som en möjlighet att utveckla bibliotekens bestånd och arbete med mångspråkiga medier.

Det blev också tid för erfarenhetsutbyte kring arbetet med mångspråkig biblioteksverksamhet och ett generöst delande av tips och idéer.Tips på inköpskanaler från Ängelholm:
Här kommer några inköpsställen som Ängelholms bibliotek / Barn och unga har använt och som de tycker fungerar bra:


IBs hemsida har också en omfattande lista med olika inköpskanaler, som kan filtreras efter språk:
http://interbib.se/sv/for-bibliotek/inkopsstallen

Botkyrka internationella bokmässa äger rum 23-25 april 2015:
"Bibliotek Botkyrka bjuder in till tre dagar med fokus på litteratur och berättelser från hela världen, översättning och pedagogik.Lyssna på och delta i samtal om poetiska uppror, mänskliga rättigheter, makt, drömmar, litterära flykter och exil. Det är en styrka att äga flera språk."

Vi på Kultur Skåne håller på att undersöka möjligheterna för deltagare i det mångspråkiga nätverket att åka tillsammans till bokmässan i vår.

Ett annat tips från nätverksträffen är Peter Björkmans (från just Botkyrka biblioteken) paper till konferensen Mötesplats Borås: Folkbibliotekens uppdrag med avseende på litteracitet och flerspråkighet hos kortutbildade vuxna med svenska som andraspråk.


Nästa träff för mångspråksnätverket, på temat tillgängliggörande, blir (preliminärt) 12/2 2015 på Rosengårdsbiblioteket.

Duo-gruppens nästa möte i december kommer mångspråkig biblioteksverksamhet för barn och unga att stå i fokus. 

onsdag 5 november 2014

Åt vilket håll går folkbibliotek i Skåne när det gäller Libris?


Olika initiativ i landet tyder på att fler bibliotek börjar tänka i Librisbanor och
kontinuerligt ansluter sig folkbibliotek som Librisregistrerande bibliotek. Det är för oss på Kultur Skåne anledning att återaktualisera Librisfrågan.

2011 fick KB ett samordningsuppdrag för hela biblioteksväsendet och har sedan dess arbetat med att bredda den nationella biblioteksinfrastrukturen Libris. April 2014 har KB kommit ut med en rapport ”Libris för folkbiblioteken – samarbete i en nationell katalog”, där samarbete är nyckelordet. Förverkligandet av den nationella katalogen är en process som involverar även folkbibliotekets medie- och systemleverantörer.

Det har gjorts (för)studier kring folkbiblioteken och Libris (Jönköpings län och Värmland). Biblioteken i Värmland har också gjort en utredning kring inköp med Librisposter. Libris förvärvsrutin utökas ständigt med de medieleverantörer som folkbiblioteken använder sig av.
Bl.a Adlibris, BTJ, Bokus , Ferdosi och FörlagEtt har ändrat orderinformationen så att beställningarna nu automatiskt kopplas till Librisposterna. Internationella Biblioteket berikar Libris databas med poster för mångspråkiga media.

För Skånes del finns Malmös och Lunds bestånd tillgängliga genom Libris.
Under 2013-2014 har Region Skåne gett utvecklingsmedel till Skåne NV för att göra en förstudie för att bli ett Libris registrerande bibliotek och 5YES biblioteken (Kävlinge, Lomma, Burlöv, Staffanstorp och Svedala) har tagit upp frågan inom deras förstudie ”delregional utvecklings-mediestrategi”.

Vi behöver din input!
Inför 2015 vill vi på Kultur Skåne gärna veta hur det ser ut i Skåne idag när det gäller Libris och hur vi ska förhålla oss till frågan i den närmaste framtiden.
  •  Hur tänker folkbibliotek i Skåne kring Librisfrågan (utifrån lokal, delregional och national perspektiv)?
  • Vart vill vi och hur kan vi komma dit. Vilka hinder finns?
  • Finns det alternativa lösningar för ett gemensamt skånskt katalogsamarbete utöver Libris?
På måndag 8 december håller vi ett arbetsmöte för att utforska de här frågorna tillsammans mer er på bibliotek. Välkomna att anmäla ert deltagande till arbetsmötet, till Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se.

Tid och plats: Måndag 8 december, kl. 13-16 Regionhuset, Dockplatsen 26, Malmö, Rum Dan