fredag 11 september 2015

Aktuellt från Kultur Skåne

bibliotekschefsmötet 28/8 passade vi också på att berätta om några olika saker som är aktuella för den regionala biblioteksverksamheten på Kultur Skåne:

24/8 var sista dagen att ansöka om årets utvecklingsmedel för biblioteksutveckling. Just nu läser och granskar vi de ansökningar som kommit in och i slutet av september kommer besked. Sammanlagt har man sökt 2,5 miljoner och potten är på 1 miljon, så det blir ett svårt arbete. Utlysning av biblioteksutvecklingsmedel kommer att göras även nästa år.

Det regionala mediasamarbetet som etablerades 2013 är nu inne på sitt tredje år. Mycket har hänt under de här tre åren, inte minst när det gäller den nationella strukturen (bibliotekslagen, lånecentralerna) och de delregionala samarbetena, och modellen behöver utvecklas, renodlas och anpassas till ständigt förändrade förutsättningar. Just nu samtalar vi för fullt med de tre regionala nodbiblioteken Kristianstad, Malmö och Helsingborg om vårt mediestrategiska samarbete framöver.

Regionala biblioteksrådet har fått en ny uppsättning med representanter från och med i år. Ett av de första konkreta förslagen från rådet är en hearing kring kurslitteratur och fjärrlån.Vi siktar på att genomföra en hearing för att lyfta olika perspektiv på "problemet kurslitteratur" i februari nästa år.

Kulturplaneprocessen pågår för fullt, första veckorna i september ägnar vi åt att läsa remissvar (från 74 remissinstanser) och omarbeta remissversionen av kulturplanen med utgångspunkt från alla synpunkter. Det verkar finnas ett engagemang kring den regionala kulturplanen och det är roligt och samtidigt förpliktigande. Kulturnämnden tar beslut om ny regional kulturplan i oktober, Regionfullmäktige i november och Kulturrådet får den i december då den utgör underlag för fördelning av de statliga medlen inom kultursamverkansmodellen.

Tidigt i somras togs beslutet att en nationell biblioteksstrategi ska tas fram. Kungliga biblioteket har fått regeringens uppdrag att samordna arbetet. som precis påbörjats och ska vara klart 2019. Eric Fichtelius ansvarar för att samordna arbetet och nyligen rekryterades också Krister Hansson (just nu chef över Regionbibliotek Stockholm) samt Karin Linder (just nu förbundsordförande DIK). I september har KB bjudit ledamöter i Svensk biblioteksförenings utvecklingsråd för nationell biblioteksstrategi till ett internat för att diskutera arbetet med den regionala kulturplanen. Bland annat Maria Jacobsson från Kultur Skåne deltar och vi lär höra mer om och även aktivt delta i arbetet med nationell biblioteksstrategi framöver.

Kultur Skåne har sedan flera år ett samarbetsavtal med Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper. Detta samarbete har bland annat handlat forskning kring kulturhus och meröppna bibliotek. Vid årsskiftet avslutas det fleråriga forskningsprojektet kring folkbiblioteket som kulturhus - rapporten om kulturhusprojekten i Burlöv och Ängelholm kommer till våren. Inom ramen för samarbetet har LU också gjort en forskningsrapport kring meröppna bibliotek. Både meröppet och kulturhus har även varit ämnen för flera av ABM-studenternas mastersuppsatser och Institutionen för kulturvetenskap (LU) efterlyser uppsatsämnen "från verkligheten" som studenterna kan välja bland. 

Nästa bibliotekschefsmöte är på Media Evolution den 15 oktober. Tema är bibliotek och demokrati - när bibliotekets demokratiska uppdrag rör vid gränserna. Censurfrågan, som åter aktualiserats liksom bök- och stökdebatten kommer att tas upp. Nick Jones som är bibliotekschef i Huddinge som skrivit ”Försök att förstå – folkbibliotek, rasism och platsens politik” kommer på besök. Även Litteratur X – Stockholms stadsbibliotek och Eva Schwartz, filosof och lärare kommer att medverka.

/Kristina

Bibliotekschefsmöte på tema Barn och unga 28/8

I slutet av augusti, träffades 31 bibliotekschefer, inbjudna gäster och vi från Kultur Skåne för att tillsammans ägna dagen åt temat: att prioritera barn och unga - på riktigt.

Lars H Gustavsson inledde dagen under rubriken "Att mötas på riktigt - leka, läsa och språka tillsammans". Föreläsningen byggde på hans nya bok som kommer ut i januari 2016: RelationsRevolutionen och problematiserade bland annat begreppet Childism samt gick igenom tre förhållningsätt till barn och fostran som präglat relationen mellan vuxna och barn genom historien:
 • Det aktoritära synsättet (med Platon, Augustinus och Eberhard kan sägas representera denna barnsyn)
 • Barnet på piedestal (barnet som den ideala människan - som kan representeras av Rousseau, Jesus och Khalil Gibran)
 • Barnet som utvecklingsprojekt (Aristoteles, John Locke och Anna Freud)
Alla tre perspektiven har fördelar och risker och Lars H Gustavsson menar att det borde finnas en fjärde väg. Några pionjärer att hålla i handen på  den vägen är Ellen Key, Elin Wägner och Janusz Korsczak.

Den fjärde vägens barnsyn präglas av synsättet att barn är människor (inte bara blivande människor) och att vi vuxna bör fundera på vad som ger oss rätten att behandla barn annorlunda än andra. Lars H Gustavsson påminde också om att barn har rättigheter, enligt FN:s barnkonvention och tipsar om att läsa barnkonventioen och De allmänna kommentarerna,  på BO:s webbplats:

Åsa Sandström och Karin Johansson, från Malmö stadsbibliotek gav sedan i sin föreläsning: En magisk plats - Lilla slottet, exempel på hur man i processen att ta fram en ny barnbiblioteksverksamhet på stadsbiblioteket i Malmö har tillämpat flera av de tankar vi fick med oss från Lars H Gustavssons föreläsning, i praktiken. Arbetet har utgått från tre aspekter:
 • forskning (bland annat följeforskning som Kultur Skåne har varit med och finansierat)
 • tillsammans med barnen 
 • innovativa samarbetspartners

22% av Malmös befolkning r under 18 år och för att kunna säga att man prioriterar barn behöver man upp i en procentandel för barnverksamheten på 30%. För det krävs bland annat omprioritering av befintliga resurser, en engagerad ledning som vågar ställa krav på verksamheten, en bra bas att bygga vidare på samt långsiktighet.
 
Vi från Kultur Skåne passade också på att berätta lite mer om vad vi gör som har bäring för barn och unga:  

Anna Falk berättade om de läsfrämjandesatsningar som är på gång framöver. Med utgångspunkt från Catharina Schmidts arbete i projektet Läsfrämjande insatser i sex sydliga län/regioner och rapporten " Vi packar mängder av böcker, kanelgifflar, saft och kör ut" kommer vi att samarbeta en hel del med forskare kring det läsfrämjande arbetet. Bland annat erbjuder vi i samarbete med forskare (Lotta Berggren och Magnus Persson) från Malmö högskola, biblioteken i Skåne möjlighet att delta i forskningscirklar kring läsfrämjande arbete för såväl barn som vuxna, under hösten 2015 och våren 2016. Catharina Schmidt kommer också att gå vidare med förljeforskning i tre kommuner kring bokprat på folk- och skolbibliotek. Båda dessa forskningssatsningar är finansierade med medel från Kulturrådet.

Camilla Sjöstrand, som är koordinator Barn och unga på Kultur Skåne berättade om barnrättsarbete i Skåne.  SKL fick i uppdrag att stärka implementeringen av barnkonventionen i kommuner och regioner 2010 och har utbildat 150 barnrättsstrateger runtom i SKåne (Camilla är en av dem) och som är medlemmar i Barnrättsforum Skåne. På SKL:s webbplats finns stödmaterial för politiker, tjänstemän och chefer). Lund är ett exempel på en kommun som arbetar förvaltningsövergripande och Camilla tipsade om och delade ut Lunds kommuns barnchecklista.

En av Kultur Skånes kulturpolitiska prioriteringar är: utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga. Det innebär att vi ska främja utveckling av kultur för, med och av barn och unga, stimulera former för lokal utveckling av barn- och ungdomskultur, främja dialog mellan skola, kulturliv och forksning samt verka för kunskapsuppbyggnad. Detta gör vi på olika sätt beroende på vilken konst- och kulturform det handlar om, men ett sätt är genom verksamhets- och utvecklingsbidrag.

Annelien van der Tang Eliasson, har tittat närmare på vad statistiken egentligen säger om folkbibliotekens arbete med barn och unga. Eftersom ramarna för den nationella biblioteksstatistiken är nya från 2014 är det svårt att dra några säkra slutsatser utifrån statistiken, men man kan i alla fall konstatera att en mycket stor del av folkbibliotekens programverksamhet har målgruppen barn och unga.  Den nytillsatta regionala biblioteksstatistikgruppen håller på att titta på hur vi kan mäta och beskriva biblioteksverksamheten även ur ett barn- och ungaperspektiv.

Dagen avslutades med att Nanna Ekman som jobbar med Stockholms och Malmö stadsbiblioteks samarbetsprojekt Nationella digitala biblioteket presenterade ett projekt som syftar till att nå och öka läslusten hos barn mellan 8 och 12 år på nya sätt med hjälp av digital teknik ( det här fallet i form av en boktipsapp).

Diskussions- och reflektionspass var insprängda under dagen - bland annat fick vi frågan: "Vilka möjligheter har barn och unga att påverka miljön, verksamheten och utbudet på biblioteket?"och jag tror att vi allihop fick lite nya tankar och perspektiv kring det här att prioritera barn och unga på riktigt. Det blev också ganska tydligt att det (som vanligt) finns stora skillnader mellan biblioteken i Skåne, och olika utmaningar. Vi passade också på att, när vi ändå var på plats, besöka Kulturens Emil-utställning.

Vi har fått en hel del frågor och synpunkter i anslutning till det här chefsmötet, om att vi borde bjuda in även barnbibliotekarier, eller enhetschefer med ansvar för barn unga.  Eftersom vi tycker att det är viktigt att bibliotekscheferna själva äger frågan om hur man strategiskt prioriterar barn och unga, valde vi att inte göra det den här gången. På Duo-gruppens nästa träff i oktober kommer vi att diskutera hur vi arbetar vidare med barn och unga-frågorna framöver, tillsammans med biblioteken i Skåne. 

Det som jag själv framför allt bär med mig från dagen är hur viktigt det är att lyssna, och som Lars H Gustavsson sa "ta barnen på allvar" och att göra det på riktigt. Jag tänker också att det är viktigt att påminna sig om att barn och unga ju inte är EN grupp utan består av massor av olika individer med olika behov, önskemål och erfarenheter.

torsdag 10 september 2015

Depositioner på utländska språk från Internationella biblioteket

Sedan ett par år tillbaka är det ju de två lånecentralerna, i Umeå, och Internationella biblioteket, som ansvarar för den kompletterande medieförsörjningen.

Internationella biblioteket vill göra ett förtydligande om depositionsbeställningarna från IB:

 Bibliotek kan fortfarande beställa depositioner på de flesta av våra språk, både vuxen- och barnlitteratur. Undantaget är medier på bristspråk. En lista över de aktuella bristspråken hittar du
internationella bibliotekets hemsida


Vid behov går det även att beställa depositioner av medier på arabiska, bosniska, kroatiska, persiska, polska, ryska, serbiska, spanska, somaliska, thai och turkiska.  När det inte räcker med enstaka titlar eller ämnesbeställningar på dessa språk ska bibliotek specificera vilka medier de önskas, hur behovet ser ut och på vilket sätt IB kan komplettera.

Om biblioteken har ett litet bestånd eller när  ”Låntagaren har läst allt vi har” skicka då gärna en lista över titlar/författare som ni har så att IB kan undvika att plocka samma titlar.

För att kunna sammanställa så bra depositioner som möjligt, tänk på följande:

1.     Skriv önskemål eller övrig information som kan underlätta val av innehållet i en deposition.

2.      Så att IB inte skickar samma bok under den närmaste tiden skriv in det låntagande bibliotekets namn och ankomstdatum i datumbladet som sitter längst bak i böckerna.

3.      Ge feedback, gärna på beställningsblanketten under ”Övriga önskemål”, vid nya beställningar så att vi vet hur tidigare depositioner på ett och samma språk fungerat.

onsdag 26 augusti 2015

Bibliotekariens praktiska kunskapFör er som inte redan sett det, inbjuder Regionbibliotek Stockholm till en ny omgång av kursen Omdöme, bildning och det mellanmänskliga mötet – en utbildning i bibliotekariens praktiska kunskap, i samarbete med Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola.

På vårens kursomgång deltog 15 bibliotekarier från Stockholms län, och nu vill  Regionbibliotek Stockholm bjuda in bibliotekarier från hela landet till höstens kurs.

Kursen omfattar 5 tillfällen under perioden september - december 2015.

Lärare på kursen är Eva Schwarz, lektor vid Södertörns högskola. Målet med kursen är att ”få till stånd dialoger mellan praktik och forskning där den ’tysta kunskapen’ kan få röst och på så sätt värdesättas, men också kritiskt betraktas och utvecklas. ”

Mer information om kursen och anmälan senast 1/9 finns här: http://regionbiblioteket.se/kalendarium/kurs-i-bibliotekariens-praktiska-kunskap-1/

I Regionbibliotek Stockholms Länsnytt 2015:2 skriver Eva Schwarz om kursen och Eva Schwarz kommer också att medverka på Bokmässan i Göteborg, och berätta om kursen
Britt Löfdahl, Regionbibliotek Stockholm, berättade lite om utbildningen på bibliotekschefsmötet 29/4.
 

torsdag 13 augusti 2015

Biblioteksutveckling genom designprocesser

Via Peter Alsbjers blogg hittade jag ett intressant filmklipp där Michelle Ha Tucker pratar om Design Thinking som verktyg för biblioteksutveckling. Hon har de senaste åren arbetat med bibliotekspersonal i Chicago och Aarhus med utgångspunkt från det Toolkit for Designthinking for Libraries, som utvecklats med stöd av Bill & Melinda Gates Foundation.

I Skåne håller vi ju också på att utforska designproceser som verktyg för biblioteksutveckling och social innovation i lokalsamhället. Som vi har bloggat om tidigare arbetar just nu bibliotekspersonal i Skåne (Bjuv, Eslöv, Kävlinge, Lindängen och Lund) i forskningscirklar kring designtänkande tillsammans med designforskare från Malmö högskola.

Om ni är nyfikna på vad Design Thinking innebär och varför det är intressant ur ett biblioteks- och samhällsutvecklingsperspektiv vill jag verkligen rekommendera er att ta del av denna 12 minuters film.Michelle Ha Tucker nämner bland annat att bibliotek är särskilt intressanta i sammanhanget, bland annat för att:
 • Bibliotek är redan "living labs" - det ständiga flödet av användare erbjuder utmärkta möjligheter att testa idéer, prototyper och att bjuda in användarna till medskapande. 
 • "Librarians hold the keys to community". Bibliotekarier är duktiga service designers och känner sina användare och har därmed en unik position att utveckla biblioteket i samspel med samhällsutvecklingen
 • Bibliotek är viktiga länkar i samhällets infrastruktur - det vi brukar prata om som "biblioteket i lokalsamhället". Bibliotek har redan många relationer i sitt lokalsamhälle och utmärkta möjligheter att skapa nya relationer och ta tillvara engagemang i exempelvis civilsamhället.

Hon ger också några exempel på hur designtänkande kan utmana ett mer traditionellt arbets- och förhållningssätt:
 • Designtänkande handlar om att föreställa sig en framtid - att försöka göra framtiden mer verklig redan nu - snarare än att förhålla sig till data/fakta
 • Design forskning handlar om att öppna upp för fler/nya frågor snarare än att besvara frågor (vilket kan vara en väl så stor utmaning när det gäller bibliotekens praktik)
 • Istället för att försöka undvika misstag ska man uppmuntra misstag då misstagen hjälper till att  snabbare hitta rätt väg/lösning framåt. 
Avslutningsvis vill Tucker avdramatisera det "läskiga" ordet innovation genom att prata om det som ett verb snarare än som ett substantiv: "a constant act of working" - att hela tiden arbeta strategiskt i vardagen, och utvecklingsarbetet handlar därför om att stärka människor att i liten skala utforska, testa, arbeta innovativt, så att det tillsammans blir en större rörelse.

fredag 10 juli 2015

Bara mera öppet?

Bara mera öppet? med undertiteln Hur meröppet förändrar biblioteket som social praktik - en användarstudie, är titeln på en alldeles färsk masteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap inom ABM-masterprogrammet vid Lunds universitet. Till skillnad från tidigare studier fokuserar denna på användarnas perspektiv.

Författaren, Lisa Engström, har med utifrån ett teoretiskt ramverk och material från observationer och intervjuer med biblioteksanvändare i främst Rydebäck, Kävlinge och Veberöd, men även Genarp undersökt problemställningar som Hur förändras folkbiblioteket som social praktik av att bli meröppet? och Hur påverkar meröppet användarnas förväntningar på och föreställningar av folkbibliotek?

Några av de frågor som diskuteras i uppsatsen tyckte jag var särskilt intressanta:

Användarna uttryckte skilda förväntningar på bibliotekets service beroende på om biblioteksbesöket sker under meröppet eller bemannad tid. Den lägre "servicegraden" under meröppet-tiden upplevdes därför inte som något problem. Användarna anpassar  biblioteksbesöken efter typen av öppethållande. Biblioteksärenden som kräver personalens hjälp väntar man helt enkelt med tills det finns personal på plats.

Ingen av intervjupersonerna svarade jakande på frågan om det finns fördelar med att besöka biblioteket under obemannad tid, utom möjligen att det är något lugnare på biblioteket då, eftersom besökarna är färre. Vikten av att det finns bibliotekspersonal och fördelarna med att det under vissa tider finns personal lyftes emellertid fram av flera. Ingen av de intervjuade användarna kan tänka sig ett helt obemannat bibliotek.

När det gäller frågan om användarnas förväntningar på meröppen biblioteksverkamhet finns det exempel på att man i Veberöd (som ju haft meröppet längst, sedan 2009) nu betraktar meröppet som det normala, det man förväntar sig. Alltså en förflyttning i användarens förväntningar på biblioteksservicen jämfört med tidigare.

Liksom den tidigare studien Meröppna bibliotek - en verksamhetsform för alla problematiserar uppsatsen den ökade tillgängligheten, som meröppet innebär. Eftersom inte alla har tillgång till meröppet (exempelvis inte om du är under 18 eller inte bor på någon av de platser som har meröppna bibliotek) och meröppet dessutom kräver viss självständighet, riskerar meröppet att bli en möjlighet som utnyttjas främst av de som redan har god biblioteksvana. Eftersom de flesta meröppna bibliotek idag dessutom finns i byar med låg arbetslöshet, hög utbildningsnivå och hög medelinkomst är det viktigt att ställa frågan om inte invånare i områden med en annan socioekonomisk sammansättning borde få tillgång till denna service, menar Engström.

Ett intressant resonemang i uppsatsen handlar om att meröppet har en demokratisk potential. Ett ökat deltagande, genom den ökade tillgängligheten, kan bland annat leda till att verksamheter som tidigare har tagits för givna blir föremål för diskussion. Om användarnas inflytande tas på allvar och den kommunikativa dialogen stärks är alltså meröppet en chans för biblioteket att tillsammans med användarna på allvar reflektera över bibliotekets funktion i samhället. 

/Kristina

onsdag 8 juli 2015

Halvtid i kunskapscirkel kring social innovation och designlabbs

Ett moment under kunskapscirkeln var att gestalta ett scenario,
en önskad utveckling och/eller en utmaning...
Nu vid vårterminens slut har vi nått halvtid i kunskapscirkeln för social innovation och designlabbs. Deltagare från biblioteken i Bjuv, Eslöv, Kävlinge, Lindängen och Lund har tillsammans med designforskare från Malmö högskola, brottats med utmaningar och utvecklingstankar kring sin verksamhet.

Processen bygger på designprinciper med utgångspunkt ifrån de olika utvecklingsidéer, problem, utmaningar som de deltagande biblioteken gick in i processen med. De första tre träffarna har bland annat handlat om att identifiera utmaningar och utvecklingsmöjligheter när det gäller exempelvis relationen med stadens invånare och bibliotekets plats och roll i lokalsamhället.

...en av de mer handfasta uppgifterna
under kunskapscirkeln.

Vi från Kultur Skåne som varit med på träffarna tycker att det varit intressant att följa processen så här långt. Att arbeta med designprinciper som utgångspunkt är ett lärande i sig, och vi märker att det inte är alldeles enkelt att beskriva processen, nu när vi är mitt i den. Några "röda trådar" tycker vi oss ha sett under arbetets gång så här långt:
 • "Prova på" - Hur kan man stimulera ett arbetsätt där det är lättare att prova på, experimentera och revidera? Vad är det som krävs för att ta det där första eller nästa steget i utvecklingsprocesser där utgången eller resultatet eller ens problemet från början är helt klart? Vilka hinder finns?
 • Biblioteket i lokalsamhället - Vilken roll har biblioteket i lokalsamhället och vilken roll har det potential att ta? Kan biblioteken bli bättre på att samspela med medborgardrivna förändringsprocesser och hur kan bibliotekens unika position som ett öppet rum dit många kommer och som åtnjuter stort förtroende i lokalsamhället stärkas och utvecklas?
 • Ägandeskapet - Vems är biblioteket? Processer kring att bjuda in användare, "lämna över" ägandeskapet till biblioteket, där användarna är medskapande och bibliotekspersonalen faciliterar (tex möten, processer eller lärande). Hur kan olika målgrupper vara medskapande i bibliotekets verksamhet och utveckling?
 • Mobilitet - Hur kan biblioteket finnas och verka utanför bibliotekslokalen? Vad ställer det för nya krav på kompetens, organisation, lokaler, arbetsmetoder och -redskap?
 • Bibliotekarierollen - Vad ställer en mer rörlig och interagerande verksamhet för krav på bibliotekspersonalens kompetens och arbetssätt? Hur kan bibliotekspersonalens unika kompetens som redan idag är en styrka beskrivas och utvecklas?
Designprocessen innebär bland annat att man under resans gång testar, förankrar och reviderar sina idéer och nu under sommaren kommer biblioteken att utifrån sina olika förutsättningar fortsätta designprocessen genom att "prototypa" och "reframa" sina designcases. Prototyperna handlar bland annat om att på olika sätt flytta verksamheten utanför sitt traditionella sammanhang (tex gerillabibliotek), experimentera med bibliotekslokalen och på nya sätt interagera med användare och potentiella användare.

Höstens möten  kommer att ha fokus på förankring, lärande, och att "ta hem processen".

måndag 6 juli 2015

Något kort om läget på Dewey-fronten

http://deweybloggen.blogg.kb.se/2015/06/30/dewey-pa-malmo-stadsbibliotek/Som vi bloggat om tidigare håller Malmö stadsbibliotek sedan några år tillbaka på att gå över till klassifikationssystemet Dewey. Malmö stadsbibliotek började under april att klassificera och ställa upp nyinköp efter Dewey. För den som vill läsa mer om Malmös Dewey-arbete har Kungliga biblioteket nyligen bloggat om detta på Dewey-bloggen.

Frågan om Dewey på folkbibliotek har puttrat på i några år, men i takt med att allt fler bibliotek arbetar med frågan finns ju alltmer värdefulla erfarenheter att lära av. I höst kommer Svensk biblioteksförenings regionförening Skåne att arrangera ett seminarium om Dewey för intresserade medlemmar - håll utkik efter det.

Vi på Kultur Skåne ser också fram emot en projektrapport från Simrishamn med flera kommuner i Skåne Sydost som det senaste året med projektstöd från Region Skåne arbetat  fas 2 i sin Dewey-process - nämligen att ta fram en plan för genomförandeplan för övergång till Dewey i de fem kommunerna i sydöstra Skåne.


fredag 3 juli 2015

Filmade seminarier från Litteralund

Med stöd från Region Skåne har några seminarier på årets Litteralund filmats. För er som inte hade möjlighet att delta finns nu chans att se och lyssna på tre av seminarierna.
 • Vem är jag? Viola tänker mycket på vem hon är och förväntas vara och så gör också Lou. Möt Julien Neel som gör Lou och skaparna av Psst! Annette Herzog och Catrine Klante.
 • Sex våld och ond bråd död - Vad kännetecknar ungdomsboken idag. Författarna Martin Jern, Johanna Lindbeck och Salla Simukka samtalar under ledning av Lotta Olsson DN-journalist.
 • Avblattefieringprocessen - Zulmur Becevics om språkets, kreativitetens och motståndets roll i dagens rasistiska diskurs.

De filmade seminarierna ligger uppe på Litteralunds hemsida. De kommer att ligga där fram till nästa konferens, så alla kommer ha gott om tid att se dem.

Läsfrämjande – Forskningscirklar och följeforskning och en forskningsöversikt


Kultur Skåne fick i årsskiftet 1 miljon kronor från Kulturrådet till forskningsbaserat läsfrämjande. Vi har under våren tittat på några olika alternativ och valt två spår.
Forskningsmedlen kommer att användas till två olika delar:
 • forskningscirklar
 • följeforskning kring bokprat

Under våren har vi satt igång forskningscirklar kring makerspaces och designlabs tillsammans med Malmö högskola och vill nu pröva denna metod också för läsfrämjande.

Under ett år med start hösten 2015 finns det möjlighet för bibliotekspersonal i Skåne att tillsammans med forskare från Malmö Högskola undersöka och utveckla den egna läsfrämjande verksamheten.
I en forskningscirkel arbetar bibliotekarier och forskare tillsammans för att formulera frågor och problemställningar att undersöka. Deltagarna bidrar med sin kunskap och erfarenhet från bibliotekens läsfrämjande verksamhet. Forskarna Lotta Bergman och Magnus Persson från institutionen Kultur, språk, medier bidrar med forskningsbaserade fördjupningar, perspektiv och problematiseringar. Två cirklar planeras med åtta personer från fyra bibliotek i var cirkel, totalt sexton personer. Om intresset är stort kommer vi att göra ett urval.
En inbjudan skickas ut idag till bibliotekscheferna i Skåne.

Vi går också vidare med resultaten i den rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner som genomfördes med medel från KUR och som presenterades i mars i Hässleholm. 
Mellan oktober 2015 och juni 2016 finns det möjlighet för tre bibliotek i Skåne och eventuellt något annat län i Sydsverige att vara delaktiga i ett forskningsprojekt. Följeforskningen genomförs av Catarina Schmidt, författare till ”sydlänsrapporten” och syftar till att reflektera och lära mer om bokprat - en vanlig och viktig del av folkbibliotekets kontinuerliga läsfrämjande arbete.  Frågeställningar av intresse i denna studie är då vad ett bokprat kan bestå av, vad det kännetecknas av och vilka målgrupper som involveras i insatsen. En inbjudan kommer att skickas ut till bibliotekscheferna i Skåne (och läns/regionbiblioteken i Jönköping och Kronoberg) i mitten av augusti.

Med läsning som mål
Den översikt av svensk och internationell läsfrämjandeforskning som Jonas Andersson på Kulturrådet haft i uppdrag blev klar för några veckor sedan. Målgrupp är alla med intresse för läsfrämjande verksamhet och litteraturens roll i samhället.
Diskussionen om läsningens betydelse pågår snart sagt överallt. Myndigheter som Skolverket och Kulturrådet har fått stärkta läsfrämjandeuppdrag. Den nya bibliotekslagen förtydligar bibliotekens uppdrag kring litteratur och läsande. Det finns just nu goda möjligheter att stärka läsandet.
Därför finns det anledning att stanna upp och reflektera. Hur ser kunskapsläget ut? Vilka samlade erfarenheter finns om hur vi kan öka och bredda läsningen och förbättra tillgången till litteratur för alla barn och vuxna?

Anna och Karintorsdag 2 juli 2015

Bokfestivalen i Kristianstad 2015


Nu är programmet för bokfestivalen i Kristianstad klart. Årets tema - Berättelser som berör - vill belysa vad som fascinerar med självbiografin, vad säger det om vår tid och om oss själva. Festivalen rymmer mängder med författare, programpunkter kring vikten av det fria ordet och fristadsförfattare,  bokbord i stan,  ett skolprogram för årskurs 8 och mycket mer.  För barnen erbjuds ett program med berättarteater och 50-års-firande av Lilla spöket Laban .

Som vanligt är också vi på Kultur Skåne med på ett hörn. Vi arrangerar i samarbete med Kristianstads stadsbibliotek ett seminarium 4/9 för bibliotekspersonal och andra läsfrämjare just på festivalens tema:

Berättelser som berör: biografier, berättande och läsning
Vi fördjupar oss i vad det är som lockar med olika former av biografier och berättelser baserade på verkliga händelser. Vad säger de om oss, och vilken plats har de i ett läsfrämjande sammanhang? Var går gränsen mellan fiktion och fakta? Kan eget berättande vara en ingång till läsning?

Detaljerat program kommer att publiceras på Kultur Skånes hemsida i början av augusti, men redan nu finns möjligheter att anmäla sig.

onsdag 24 juni 2015

Barn och unga som prioriterad målgrupp – på riktigt

Minnesanteckningar från DUO-mötet den 10 juni


Medverkande: Emma Lang Åberg och Magdalena Jepsson från Kristianstad, Jonas Bolding och Kerstin Turesson från Ängelholm samt Lena Malmqvist och Susanne Bolding från Ystad. Med Johan Rasmussen och Andrea Landström från Staffanstorp har DUO-gruppen har fått ny kommunrepresentant från Skåne sydväst. Från Kultur Skåne: Maria Jakobson, Ann Lundborg, Camilla Sjöstrand och Anna Falk 


Åsa Sandström och Karin Johansson: Lilla Slottet, Malmö Stadsbibliotek

Åsa Sandström är enhetschef på Barn & Unga på Stadsbiblioteket i Malmö och betonar att en prioritering barn och unga måste betyda både medel och en översyn av grundstrukturerna i organisationen - och en beredskap för att göra reella förändringar. Annars blir det inte på riktigt, eftersom det handlar om att tydliggöra prioriteringar och ett förändrat mind-set. Det handlar om att ställa nya frågor och medvetandegöra de ställningstagande man gör. Vad har barn för utrymme i det offentliga rummet egentligen?

Skrivningar om barn och unga och prioriteringar räcker inte, man måste bl a identifiera vilka medel man lägger på olika målgrupper/intresseområden. 25 % av Malmös befolkning är under 18 år vilket måste betyda att inget under 25 % av budgeten kan anses vara en satsning barn och unga. Men det är en stor utmaning att ta från vuxna och ge till barn, medelmässigt. Det är ett nytt mind-set och medvetna val - som krävs och som tydligt måste komma till uttryck i det dagliga arbetet.

Det handlar också om stödfunktioner, som t ex kommunikation: kommunicerar man med barn eller med barns vuxna? Ambitionen med Lilla Slottet är att skapa en avdelning för och med barn, vilket bl a har inneburit att ta barn och delaktighet på allvar och aktivt förhåller sig till bemötande och experimenterande – och att våga se och arbeta med samlingarna på nytt sätt. Men också handfasta saker, som att byta ut stengolvet mot ett mjukare.

Karin Johansson är projektledare för Lilla Slottet, som invigs under våren 2016. Projektet har inneburit omvärldsbevakning och studieresor till bl a Holland (Miranda Corbier på Hoorns barnbibliotek), dialoger med olika barn– och brukargrupper, samarbete med Child Culture Design på HDK och Unsworn Industry, forskningscirklar och följeforskningsarbete. Ledord för det nya konceptet är olika åldrar och deras behov, den utforskande leken, flexibilitet, tillgänglighet, barns delaktighet, miljöaspekten, berättandet i centrum.

Man kommer att arrangera en konferens där man berättar om arbetet för att dela med sig av erfarenheter och nya kunskaper.
Lilla Slottets blogg kan man följa det tre-åriga projektet.

Anna Falk: Läsfrämjande

Från och med den 1 maj och året ut arbetar Anna Falk på Kultur Skåne som utvecklare för det läsfrämjande arbetet. I uppdraget ingår att planera och genomföra kompetensutvecklingsinsatser för folkbiblioteken i Skåne, omvärldsbevaka samt sprida trender inom det läsfrämjande området. Anna ska även följa upp och utvärdera de projekt som folkbibliotek och folkbildning genomfört under 2014 samt se hur vi ska jobba vidare med forskningen på området. Hon kommer framförallt att jobba tillsammans med Ann Lundborg och Karin Ohrt.
Den 4 september arrangeras ett seminarium på tema "Berättelser som berör. Biografier, berättande och läsning"
Den 22 oktober är det en halvdagskonferens om läsfrämjande, med bl a Johan Söderman, biträdande professor på MAH. Under hösten kommer det att pågå en del läsfrämjandeforskning: Dels forskningscirklar, dels följeforskning utifrån vissa av frågeställningarna i rapporten om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner (se länk nedan).


Lästips: Vi packar mängder av böcker, kanelgifflar och kör ut. En rapport om läsfrämjande insatser hos folkbiblioteken i sex län/regioner
Leonards plåster. Om syfte, barnsyn och kvalitet i bibliotekets sagostund. Kulturrådets handlingsprogram för läsfrämjande Att komma i de i andra läsningar. En studie av barns upplevelser av Sommarboken Rum för de yngsta – barns och föräldrar delaktighet i kulturverksamheter

Camilla Sjöstrand: Barns och ungas rättigheter – i Skåne

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs av FN:s generalförsamling 1989. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller 54 artiklar, varav 41 är "sakartiklar" som slår fast vilka mänskliga rättigheter varje barn ska ha. År 1990 ratificerade Sveriges riksdag konventionen vilket betydde att Sverige förband sig att genomföra den. Tre år senare utsågs en barnombudsman som skulle arbeta på ett generellt plan, bland annat genom information och opinionsbildning kring frågor om barns och ungdomars rättigheter och behov. Riksdagen tog 2010 en strategi för att stärka barnets rättigheter och gav Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppdraget att genomföra den. De har bl a byggt upp ett nationellt nätverk, stödmaterial, utbildningar och underlag för olika grader av implementering och arbetar med en erfarenhetsbank på sin hemsida, Vägledningen Gör barn starkare.

Kommunförbundet Skåne (Kfsk) ingår i SKL:s barnrättsnätverk – och var snabba att hänga på nysatsningen. Skåne blev pilotlän vilket betyder att det i dag finns 150 utbildade barnrättsstrateger i Skånes 33 kommuner, i regionen och ideella sektorn. Ingela Sjöberg är folkhälsostrateg på Kfsk och har sedan 2012 arbetat med barnrättsutbildningarna och är sammankallande för ett barnrättsnätverk i Skåne. Barnrättsforum Skåne är en regional plattform med syfte att stödja och samordna utveckling av hållbara strategier för att implementera och tillämpa barnkonventionen i Skåne. Medverkande i nätverket är också Länsstyrelsen Skåne, Malmö högskola och Region Skåne
I Almedalen i år kommer Kfsk arrangera "Hur kan arbetet med barnrättsstrateger främja barns rättigheter? Skåne visar vägen" och i Bryssel på Open Days den 14 oktober kommer man att berätta om "Skåne först ut i Sverige – och kanske i Europa?!"


Anna Falk och Camilla Sjöstrand